Вынікі працы валанцераў у 2017г.

У працах прынялі ўдзел 182 валанцёра, якія адпрацавалі 1528 челавека-дзён. Як і ў мінулыя гады асноўнымі удзельнікамі былі студэнты Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага (78 чалавек, тры летнікі, па 15 дзён) і Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэтаў ( 28 чалавек падчас аднаго летніка на працягу 15 дзён і 30 чалавек у выходныя дні). 59 валанцёраў працавалі ў выходныя дні, з іх 23 валанцёра фірмы Ай Аш Сі (супрацоўнічаюць ужо 4 гады).

Асноўныя працы:

1. На Паўднёвай (Валанцёрскай) вежы адрэстаўравана арачнае скляпенне перакрыцця першага узроўня. На гэтую складаную працу спатрэбілася 400 чалавека-дзён. Першапачаткова патрэбна было ачысціць скляпенне да яго не пашкоджанай паверні, потым зрабіць чатыры абабітыя жалезным лістом шаблоны. Вертыкальную цагляную кладку на кожным шаблоне выконвалі па два чалавекі. Яшчэ двое нарыхтоўвалі рошчыну і падразалі цэглу па месту кладкі. Таўшчыня вертыкальнай кладкі з перавязкай ў палову цагліны (з зачэканьваннем да не пашкоджанай паверхні скляпення) складала 300-350 мм. На гэтую працу пайшло 40 дзён, так як, гэта была ювелірная праца якая патрабавала шмат часу на вывучэнне адметнасцей і пераемнасць вопыту ад тых хто ужо асвоіў тэхніку такой кладкі. Прыходзілася кантраляваць і, калі выяўляліся недахопы ў якасці, кладка разбіралась і выконвалася нанава, кожную цагліну амаль што «уклейвалі».

2.На Заходняй (Брамнай) вежы паслана падлога (88,3 кв. м.) трэцяга і чацьвёртага ўзроўняў, падшыта столь (43 кв. м.) трэцяга ўзроўня з выкарыстаннем ацяпляючых матэр’ялаў і адпаведнай пленкі. Доскі для падлогі выраблялі самі з абрэзанай але не габлёванай дошкі, самі рабілі пазы і шпунты для іх злучэння паміж сабой.

3.На паўднёва-заходняй абарончай сцяне з боку дваровай тэррыторыі зроблены дзьве “крэпоўкі” ў мейсцах злучэння сцяны да Паўднёвай (Валанцерскай) і Заходняй (Брамнай) вежамі. Таксама каля гэтай сцяны на 150 мм. паніжаны узроўні трох даждявых (сточных) калодзежаў з мэтай забеспячэння больш поўнага адвода вады з замчышча.

4. На паўночна-заходняй абарончай сцяне. Ачышчаны фундамент ад пашкоджанай цагляна-бутавай кладкі, выдалены тры пня дыяметрам да 1.5м. і карэнні ад іх. Адноўлены фундамент у памеры 151 куб.м. Нарыхтавана, перавезена і выкарыстана 60 куб.м. бута. Нарыхтавана на бятонамяшалцы 54.8 куб.м. рошчыны для аднаўлення фундамента, агулам уладкавана 94.8 куб.м. бятона. На адзін замес 0.2 куб.м. валанцеры затрачвалі по 7-10 мінут . Адноўлена 20 куб.м. цаглянай кладкі сцяны, а ў ёй зроблены аркі.

5.Дадатковыя працы. На 70 адсоткаў выканана першапачатковая (чарнавая) планіроўка тэррыторыі замчышча. Выдалена кустоўе і кветнік, а пад кветнікам фундамент былога фантана пабудовы 19 ст, які размяшчаўся па сярэдзіне двара замчышча. Разабраны былога жыхара склеп пабудовы 1960-х гадоў. Двойчы рабілася ачыстка валоў ад кустоўя.

Фонд выказвае падзяку ўсім валанцерам, рэктарам БДТУ и БНТУ Войтаву Ігару Вітальевічу і Харітончыку Сяргею Васільявічу, а таксама іх прафесарска-выкладчыскаму складу за арганізацыю удзелу студэнтаў-валанцёраў за аднаўленне гісторыка-культурнай каштоўнасці Рэспублікі Беларусь — Любчанскага замка.

Асобая падзяка нашаму асноўнаму спонсару, кіраўніку «Прыёрбанк» ААТ, Касцючэнка Сяргею Аляксандравічу, за фінансавую падрымку на працягу ўжо 9 гадоў.

Пячынскі І.А.

Итоги работы волонтеров в 2017г.

В работах приняли участие 182 волонтера. Отработано 1528 человеко-дней. Как и в прошлые годы основными участниками были студенты Белорусского государственного технологического (78 человек, три лагеря, по 15 дней) и Белорусского государственного технического ( 28 человек в ходе лагеря 15 дней и 30 человек в выходные дни) университетов. 59 волонтеров работали по выходным дням, из них 23 волонтера фирмы Ай Аш Си (сотрудничают уже 4-й год)

Основные работы:

1. На Южной (Волонтерской) башне отреставрирован арочный свод перекрытия первого уровня. На эту сложную работу потребовалось 400 человеко-дней. Предварительно осуществлена очистка свода до неповрежденной поверхности, затем изготовлены четыре обшитые металлическим листом шаблона. Вертикальную кирпичную кладку на каждом шаблоне выполняли по два человека. Еще два человека изготавливали кладочный раствор и подрезали по месту кирпичи. Толщина вертикальной кладки с перевязкой в половину кирпича (с зачеканиванием до неповрежденной поверхности свода) составляла 300-350 мм. На эту работу ушло 40 дней, так как, на эту ювелирную работу требовалось много времени на обучение, передачу и наработку опыта. При обнаружении недостатков по качеству кладка разбиралась и выполнялась повторно, каждую кирпичину буквально «вклеивали».

2. На Западной (Брамной) башне выполнен настил полов (88,3 кв. метра) третьего и четвертого уровней, подшивка (43 кв. метра) потолка третьего уровня с его утеплением. Половую доску изготавливали вручную из обрезной не строганной доски, включая соединительные шпунты.

3. На юго-западной оборонительной стене со стороны дворовой территории выполнены две креповки в местах её примыкания к Волонтерской и Брамной башням и опущены на 150 мм. три дождевых колодца с целью обеспечения полного стока вод.

4. На северо-западной оборонительной стене, очищен фундамент от деструктивной кладки, удалены три пня диаметром до 1.5 м. и корни от них. Восстановлен фундамент в объеме 151 куб.м. Заготовлено, перевезено и использовано 60 куб.м. бута. Изготовлено на бетономешалке 54.8 куб.м. бетона, всего же уложено бетона 94.8 куб.м. На один замес (бетономешалка 0.2 куб.м) волонтеры тратили 7-10 минут. Восстановлено 20 куб.м. кладки с устройством двух арок.

5. Дополнительные работы. На 70% выполнена предварительная (черновая) планировка территории замчища. Удален кустарник и цветник, а под ним основание бывшего фонтана постройки 19 в., размещавшийся по центру дворовой территории. Разобран частный подвал постройки 1960-х годов. Дважды очистка валов от кустарника и зарослей.

Фонд выражает признательность всем волонтерам, ректорам БГТУ и БНТУ Войтову Игорю Витальевичу и Харитончику Сергею Васильевичу, а также их профессорско-преподавательскому составу за организацию участия студентов-волонтеров в восстановлении историко-культурной ценности Республики Беларусь — Любчанского замка.

Особая благодарность нашему основному спонсору, руководителю «Приорбанк» ОАО Костюченко Сергею Александровичу, за финансовую поддержку на протяжении уже 9 лет.

 

Печинский И.А.

 

Справаздача за 2016г.

Справаздача за 2015г.

Справаздача за 2014г.